ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Βασική αρχή, δέσμευση και φιλοσοφία της εταιρείας και κάθε στελέχους είναι να παρέχουμε στους πελάτες υπηρεσίες και προϊόντα που να καλύπτουν πλήρως τις απαιτήσεις και τις προσδοκίες τους, να συμμορφώνονται με τις σχετικές νομοθετικές και κανονιστικές απαιτήσεις για τρόφιμα και να επιτυγχάνονται οι στόχοι ποιότητας.

Η συνεχής βελτίωση της ποιότητας σε όλες τις δραστηριότητες και από όλους τους εργαζόμενους θεωρείται αδιάσπαστο μέρος του επιχειρηματικού σχεδιασμού της επιχείρησης και των στόχων της. Επιπρόσθετα, η απόλυτη ικανοποίηση των πελατών αποτελεί στοιχείο ζωτικής σημασίας για την βιωσιμότητά της.

Υιοθετώντας την αρχή της συνεχούς βελτίωσης, η επιχείρηση «ΠΙΕΤΡΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗ Α.Ε» αναγνωρίζει και ανταμείβει την ομαδική εργασία καθώς και την ατομική προσπάθεια, επενδύει στον άνθρωπο , σέβεται τον πελάτη, το κοινωνικό σύνολο και το περιβάλλον.

 

ISO 22000: 2018 Πιστοποιητικό για την Διαχείριση της Ασφάλειας των Τροφίμων

Δείτε το πιστοποιητικό σε μορφή pdf

ISO 9001: 2015 Πιστοποιητικό για την Διαχείριση της Ποιότητας

Δείτε το πιστοποιητικό σε μορφή pdf

ISO 14001: 2015 Πιστοποιητικό για το Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης 

Δείτε το πιστοποιητικό σε μορφή pdf

ISO 45001: 2018 Πιστοποιητικό για την Διαχείριση της Υγείας και της Ασφάλειας στην Εργασία 

Δείτε το πιστοποιητικό σε μορφή pdf

ISO 26000 Πιστοποιητικό για την διαχείριση Κοινωνικής Ευθύνης 

Δείτε το πιστοποιητικό σε μορφή pdf

ISO 27001 Πιστοποιητικό για την Διαχείριση της Ασφάλειας των Πληροφοριών 

Δείτε το πιστοποιητικό σε μορφή pdf

ISO 22005 Πιστοποιητικό  που βεβαιώνει ότι αναπτύξει,  εφαρμόζει και τηρεί ορθά, τεκμηριωμένα με αρχεία παρακολούθησης και έντυπα παραγωγής, Σύστημα Διαχείρισης της Ιχνηλασιμότητας σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 22005: 2007 και του Εσωτερικού Κανονισμού για τη Διαχείριση της Ιχνηλασιμότητας

Δείτε το πιστοποιητικό σε μορφή pdf

ISO 22301: 2019 Σύστημα Διαχείρισης Επιχειρησιακής Συνέχειας

Δείτε το πιστοποιητικό σε μορφή pdf